Szolnok Orcas HC

Szabályzatok

SZOLNOKI BÚVÁR SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


Egységes szerkezetben

I. Általános rendelkezések

A szolnoki Búvár SE /a továbbiakban sportegyesület/ közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel az 1967-ben alapított SE alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és egységes szerkezetben a mai napon fogadta el, az alábbiak szerint:

1.§.

1. A szolnoki Búvár SE /: a továbbiakban sportegyesület:/ az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

2. §.

1. A sportegyesület neve: Szolnoki Búvár Sportegyesület
Rövidített neve: Szolnoki Búvár SE

2. A sportegyesület székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 19.
A sportegyesület levélcíme: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 19.

3. A sportegyesület színe: kék – sárga
Zászlaja: tervezés alatt.
Jelvénye: Ellipszis alakú piros körben fekete nehézbúvár sisak, benne úszó könnyűbúvár alak, alatta Szolnoki Búvár SE, legalul HUNGARY felirat. A nehézbúvár sisak mellrészén Szolnok felirat.

4. A sportegyesület működési területe: Magyarország

5. A sportegyesület alakításának éve: 1967.

1967 – 1969 MHSZ Vízi Klub Szolnok
1969 – 1974: MHSZ könnyűbúvár Klub Szolnok
1974 – 1989: MHSZ-KÖTIVIZIG Könnyűbúvár Klub Szolnok
1989. VII. hótól: MHSZ-KÖTI-KÖVIZIG Könnyűbúvár Klub Szolnok
1990. X. 10-től: MTTSZ Szolnoki Búvár SE
1995. III. 26-tól: SZAMIKOR Búvár SE
1998. III. 28-tól: Szolnoki Búvár SE

6. Az Egyesület:jogi személy, közhasznú szervezet

3.§.

1. A sportegyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szövetségek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek.

2. A sportegyesület az 1. bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. A sportegyesület felügyelete

4.§.

1. A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság végzi.

2. A sportegyesület működése felett a Szolnoki Városi Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.

3. A sportegyesület pénzügyi ellenőrzését az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes szerve látja el.

4. A sportegyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint felügyeletet gyakorol.

5.§.

1. A sportegyesület célja:

a./ rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
b./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
c./ A szponzorok dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőség biztosítása,
d./ A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulóinak
/:hallgatóinak:/ részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság,
szabadidő-sportjának segítése,
e./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

– sporttevékenység
– szabadidős és hobbitevékenység
– oktatási tevékenység

2. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik az ipari búvártevékenységet folytató állami, szövetkezeti és egyéb szervezetekkel.

3. A sportegyesület célja megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet folytat.

4. Az Elnökség az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, plakátokon, Interneten, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

8. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

6.§.

III. A sportegyesület feladata:

a./ Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
b./ Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a megvalósításukról való gondoskodás,
c./ Hazai és nemzetközi sportesemények /:versenyek:/ megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel
d./ A sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása,
e./ A működtetett sportágak utánpótlásának nevelése,
f./ A sportegyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és megszervezése,
g./ Az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása,
h./ A tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,
i./ Az országos szakszövetségek céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása,
j./ A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytat,
k./ A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében biztosítja tagjainak a gazdasági, vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges szakmai képzést, felkészülést, továbbképzést, valamint elősegíti és együttműködik az 5.§.2. pontjában foglaltakkal.

IV. A sportegyesület tagsága

7.§.

1. A sportegyesület tagjai – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:

a./ rendes tag
b./ próbaidős tag
c./ pártoló tag
d./ tiszteletbeli tag.

2. A sportegyesületnek rendes tagja lehet minden olyan magyar állampolgárt, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, aki a belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

3. A sportegyesületnek próbaidős tagjai lehetnek. A belépni kívánó személy jelentkezését az elnökség véleményezi és próbaidős tagnak veheti fel. A sportegyesületbe felvételt kérő tag részére 6 hónap próbaidőt határoz meg a közgyűlés.

4. A sportegyesülethez pártoló tag lehet minden olyan jogi és magánszemély, illetve jogi személyiség nélküli bármilyen más szervezet is, ha a sportegyesület

5. célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

6. A sportegyesületbe tiszteletbeli tagként az a magánszemély vehető fel, aki a sport, illetőleg a sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

8.§.

1. A sportegyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.

2. A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és

a./ kilépéssel
b./ törléssel
c./ kizárással
szűnik meg.

3. A tagfelvétel kérdésében a sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét – a tiszteletbeli tagok kivételével – a sportegyesület más szervére is átruházhatja.

4. A felvételt megtagadó határozat ellen a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalja.

5. A sportegyesület rendes tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az ügyintéző szerv nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági könyvvel, a pártoló tagokat pártoló tag igazolvánnyal látja el.

6. A sportegyesületből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni, mellyel a tagsági viszony a bejelentés időpontjától azonnali hatállyal megszűnik.

7. Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála /:jogi tag jogutód nélküli megszűnése:/ esetén, valamint akkor, ha a tagsági díjuk, illetve a vállalat anyagi támogatásuk fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztják és a tartozást felszólítás ellenére sem rendezik.

8. A sportegyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás árán kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni.

1. A tagok jogai és kötelességei

9.§.

1. A sportegyesület rendes tagja:

a./ Személyesen részt vesz a sportegyesület közgyűlésén, a sportegyesület vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában,
b./ Részt vesz a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein,
c./ Minden tag választó joggal rendelkezik, és bármelyik tag választható a sportegyesület szerveibe, figyelemmel a polgári jog vonatkozó rendelkezéseire, miszerint kiskorúak esetében a polgári jogi cselekvőképesség törvényes korlátot jelent minden olyan tisztségnél,ahol a szervezet képviselőjeként érvényes polgári jogi nyilatkozatot kell tenni.
d./ Észrevételt, javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésben kapcsolatban,
e./ A sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja,
f./ Részt vesz a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltétele szerint az egyesületi bizottságok, illetőleg az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseiken, versenyeken,
g./ Használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét /: az elnökség által meghatározott módon:/, amennyiben a közgyűlés által elfogadott társadalmi munkaórát teljesíti,
h./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben,
i./ Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
j./ Kiadványain feltüntetheti egyesületi tagságát,
k./ Aki búvártevékenységet akar folytatni, annak az előírt orvosi vizsgálatokon rendszeresen részt kell vennie.

2. A sportegyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

a./ Az sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak megtartása,
b./ A sporttevékenységet folytató tag esetén az irányítással megbízott edző utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése,
c./ A sportegyesület, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
d./ A sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés,
e./ A tagdíj megfizetése,
f./ A sportegyesület vagyonának megóvása.

10.§.

1. A sportegyesület próbaidős tagjának kötelességei:

a./ Az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az egyéb szabályzatok betartása,
b./ A sportegyesületi vezető szervek határozatainak, utasításainak végrehajtása,
c./ A tagdíj rendszeres fizetése,
d./ A jelentkezéstől számított 3 hónapon belül az első orvosi vizsgálaton részt venni,
e./ A lehetőséghez képest a legrövidebb időn belül beszerezni az egyéni búvárfelszerelést,
f./ A búvárismeretet elsajátítani és a jelentkezéstől számított első alapfokú búvártanfolyamot elvégezni, majd ebből sikeres vizsgát tenni, amennyiben még nem rendelkezik ilyen irányú végzettséggel. A taggá válás egyik feltétele az alapfokú tanfolyam sikeres elvégzése.
g./ A sportegyesületi vagyon megóvása,
h./ Sportszerű magatartás,
i./ Tudásához és erejéhez mérten a sportegyesület fejlődése érdekében munkálkodni, hogy érdemes legyen a taggá válásra.

11.§.

1. Sportegyesület pártoló tagjának jogai:

a./ Magánszemély személyesen, jogi személy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, ott javaslatokat tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban,
b./ Külön megállapodás alapján használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét.

2. A sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei:

a./ A sportegyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása,
b./ A sportegyesület, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c./ A tagdíj megfizetése.

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei

12.§.

1. A tiszteletbeli tag jogai:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén,
b./ Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a sportegyesület működésével kapcsolatban,
c./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.

2. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a./ A sportegyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása,
b./ A sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása,
c./ A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása

V. A sportegyesület szervezete

13.§.

A sportegyesület szervei:

a./ A rendes közgyűlés
b./ A rendkívüli közgyűlés
c./ Az elnökség
d./ A tisztségviselők
e./ A bizottságok
f./ A szakosztályok
g./ A sportegyesület apparátusa
h./ Felügyelő szerv

VI. A sportegyesület közgyűlése

14.§.

1. A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

2. A sportegyesület rendes közgyűlését évenként kell összehívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 1 hónappal korábban kell megállapítani és azt követően annak helyéről, időpontjáról, továbbá tervezett napirendjéről a sportegyesület tagjait értesíteni kell.

3. A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek:

a./ A rendes tagok
b./ Az elnökség tagjai.

4. A közgyűlésen minden egyes szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

A közgyűlés határozatképessége

15.§.

1. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50% + 1 fő jelen van.

2. Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 5-10 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

3. Amennyiben a megismételt közgyűlés összehívására az eredeti napirendi kérdésekben,az eredeti napon és helyszínen kerül sor,az eredeti meghívóban a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

4. Amennyiben a megismételt közgyűlést nem az eredeti közgyűlés napjára hívják össze, a tagokat erről külön írásbeli meghívóban kell értesíteni az általános szabályok szerint,melynek tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés tényét, helyét, idejét és az arra történt figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendje

16.§.

1. A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg és terjeszti a közgyűlés elé.

2. A közgyűlésen az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:

a./ A sportegyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b./ A sportegyesület évi költségvetésének megállapítása,
c./ A Számvizsgáló Bizottság beszámolója.

A közgyűlés hatásköre

17.§.

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ A sportegyesület megalakulásának, más sportegyesülettel, illetőleg társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása,
b./ Az alapszabály megállapítása, illetve módosítása,
c./ A sportegyesület szerveinek /elnökség, elnök, illetőleg ezek helyettesei és a Számvizsgáló Bizottság elnökének,és tagjainak/ megválasztása, felmentése és visszahívása, az elnökségbe .
d./ Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása,
e./ A sportegyesület évi költségvetése bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
f./ A sportegyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
g./ A Számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása,
h./ A sportegyesület sportfejlesztési tervének elfogadása,
i./ A tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása,
j./ Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
k./ Az elnökség által készített éves beszámoló elfogadása
l./ Közhasznúsági jelentés elfogadása.

A közgyűlés határozathozatala

18.§.

1. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

2. A 17. §-a, d. pontjai esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges.

3. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a jogosultak 1/3-a indítványozza.

4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

5. A közgyűlés nyilvános.

A tisztségviselők megválasztása

19.§.

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:

a./ Az elnök
b./ Az ügyvezető elnök
c./ Az elnökség tagjai
d./ A Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.

3. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több, mint a felét megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt.
Az újabb választási fordulóban az jelölt tekinthető megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.

4. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. tv. 8.§ (1),(2) és a 9.§ (1) és (2) bekezdése határozza meg.

VII. A sportegyesület rendkívüli közgyűlése

20.§.

1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a./ Az elnökség többségi határozata alapján,
b./ Ha a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c./ Egyéb, alapszabályban meghatározott esetben.

2. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 1 hónapon belül össze kell hívni.

3. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

VIII. A sportegyesület elnöksége
Az elnökség hatásköre

21.§.

1. A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vont, illetőleg a sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt.

2. Az elnökség feladata és hatásköre:

1. A sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a küldöttek létszámának és választási rendjének meghatározása,

2. A sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete,

3. A közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,

4. A sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának, fegyelmi szabályzatának és gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása,

5. A sportegyesület működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása, valamint a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala,

6. A sportegyesület igazgatási szervének kialakítása,

7. A szakosztályok és szakbizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása,

8. A bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály-vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak 4 évre történő megválasztása,

9. A sportegyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása,

10. A közhasznúsági jelentés elkészítése,

11. A sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés elhatározása, a szövetség közgyűlésére képviselő kijelölése,

12. A sportegyesület sportfejlesztési tervének, éves programjának jóváhagyása,

13. Az éves költségvetés és beszámoló elkészítése,

14. A sportegyesület versenynaptárának jóváhagyása,

15. A sportegyesület eredményes működéshez, a sportoláshoz, testedzéshez, természetjáráshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése,

16. A tagfelvételi kérelem elbírálása,

17. A prémium és jutalomkeretek jóváhagyása,

18. Megállapodások jóváhagyása,

19. Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, a közgyűlés a hatáskörébe utal.

3. Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat-felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.

4. Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a sportegyesület részére ingatlanvagyon megszerzése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján a sportegyesület számára jelentős vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek.

5. Az elnökség a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal egyéb – más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is a saját hatáskörébe vonhat.

6. Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Az elnökség tagjai

22.§.

1. Az elnökség létszáma 7 fő.

2. Az elnökségnek csak olyan személy lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, figyelemmel az Alapszabály 9. § 1.c. pontjában foglaltakra.

3. Az elnökség tagjai:

a./ Társadalmi elnök
b./ Ügyvezető elnök
c./ Elnökségi tagok.

4. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

a./ Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.
b./ Észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben,
c./ Felvilágosítás kérése a sportegyesülettel, a szakosztályokkal, illetőleg a sportegyesület egyéb szerveinek működésével összefüggő kérdésekben,
d./ Javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e./ A sportegyesület képviselete.

5. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

6. Az elnökségi tagság megszűnik:

a./ Mandátum lejártával,
b./ Felmentéssel,
c./ Visszahívással,
d./ Elhalálozással,
e./ A sportegyesületből történő kizárással.

Az elnökség működése

23.§.

1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, a szervezeti és működési szabályzatban az ügyrendjét.

2. Az elnökség az ügyrendben meghatározottak szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnökségi tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri.

3. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség ettől eltérően nem rendelkezhet.

4. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Számvizsgáló Bizottság elnökét, valamint – a sportágakat érintő kérdések megtárgyalásakor – a szakosztályok vezetőjét.

24.§.

1. Az elnökség ülését az ügyvezető elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább 1 héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az elnök rövidebb határidőt is megszabhat.

2. Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több, mint a felének jelenléte esetén határozatképes.

25.§.

1. Az elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

2. Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól – indokolt esetben – az elnök felmentést adhat.

3. Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot:

a./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, átruházott hatáskörben,
b./ Az ügyrendjében meghatározott egyéb esetekben.

4. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kívánságára.

IX. A sportegyesület tisztségviselői

26.§.

1. A sportegyesület társadalmi elnöke:

a./ Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet,
b./ Irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol,
c./ Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

2. A sportegyesület ügyvezető elnöke az elnökség közreműködésével irányítja a sportegyesület tevékenységét. Az ügyvezető elnök feladatait megbízás keretében látja el. Az ügyvezető elnök feladata és hatásköre:

a./ A közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b./ A sportegyesület képviselete,
c./ Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelet,
d./ A sportegyesület bizottságai és szakosztályai munkájának figyelemmel kisérése,
e./ A hírközlő szervek tájékoztatása a sportegyesület tevékenységéről,
f./ Kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel,
g./ Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
h./ Munkáltatói jogkör gyakorlása az egyesület fizetett alkalmazottai felett,
i./ Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetve a sportegyesület egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe,
j./ Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, alapszabály, illetve a közgyűlés, vagy az elnökség, a hatáskörébe utal,
k./ Munkáltatója a sportegyesület elnöksége.

3. A sportegyesület ügyvezető elnökének helyettesítése:

Akit a sportegyesület elnöksége, társadalmi elnöke vagy ügyvezető elnöke tartósan vagy alkalmanként megbíz, az ügyvezető elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az ügyvezető elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat.

4. Az elnökségi tagok – a kialakított munkamegosztás szerint – látják el az egyes szakterületek irányítását és felügyeletét.

5. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a sportegyesület más tagjára is átruházhatja.

X. A bizottságok

27.§.

1. A sportegyesület egyes szakfeladatainak eredményesebb megvalósítása érdekében az elnökség a sportegyesület tagjai sorából – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre és működtethet.

2. A bizottságok elnökét és tagjait – 4 éves időtartamra – az elnökség választja.

3. A bizottságok és az elnökség irányítása és felügyelete mellett a sportegyesület munkaprogramjával egyeztetett munkaterv alapján, öntevékenyen működnek.

4. A bizottságok feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

5. A bizottságok működését a bizottság elnöke irányítja.

6. A bizottságok javaslattételi, véleményezési, illetve szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték őket.

7. A bizottságok tevékenységükről az elnökségnek számolnak be.

Fegyelmi Bizottság

28.§.

1. A sportegyesület tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség szükség szerint Fegyelmi Bizottságot köteles létrehozni. A bizottság elnökből és két tagból áll.

2. A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a sportegyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság:

29.§

1. Az Egyesület tevékenységének ellenőrző szerve, a három főből álló felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.

2. A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést, az első ülésén elfogadja ügyrendjét.

3. A felügyelő bizottság két tagját és elnökét a Közgyűlés választja meg határozatlan időre.

4. A felügyelő bizottság feladatai:

a./ A felügyelő bizottság az Egyesület Közgyűlése részére ellenőrzi az egyesületi képviseleti szerveket. A felügyelő bizottság a képviseleti szervektől felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja.
b./ A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az egyesület közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az egyesület közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
c./ A képviselő szervek beszámolóiról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
d./ Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a képviseleti szervek bármelyikének tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az egyesület érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
e./ A felügyelő bizottság tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt.

5. A felügyelő bizottság eljárása:

a./ A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását �az ok és a cél megjelölésével � a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon beüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. Évente minimum egy ülést össze kell hívniuk.
b./ A felügyelő bizottság testületként jár el.
c./ A felügyelő bizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
d./ A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
e./ A felügyelő bizottság tagja nem lehet, aki
a) a vezető szerv elnöke, alelnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül � kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást �, illetve
d) az a)�c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

XI. Szakosztályok

30.§.

1. A sportegyesület szervezetében az alábbi szakosztályok működnek:

a. Versenysport szakosztály
b. Szabadidősport és technikai búvár szakosztály
c. Vízi mentő és önkéntes speciális mentő szakosztály
d. Víz alatti régészeti szakosztály
e. Jégkorong és görhoki szakosztály

2. A szakosztályok munkáját az elnökség által megbízott szakosztály-vezetőség irányítja, mely tevékenységéről köteles az elnöknek beszámolni.

3. Az elnökség más szakosztályt is létrehozhat.

4. A szakosztályok feladata:

a./ A szakosztályokba tartozó sportolókkal kapcsolatos oktató – nevelő munka ellátása,
b./ A sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, illetve a versenyeken, mérkőzéseken való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek és bajnokságok lebonyolítása,
c./ Az elnökség megbízása alapján a sportegyesület képviselete az országos, illetve területi és helyi sportági szakszövetségekben, ezekkel kapcsolattartás.
d./ A sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése,
e./ A sportegyesületi célok megvalósításának elősegítése,
f./ A szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

5. A szakosztályok közreműködnek az ifjúság és a lakosság szabadidő-sportjával összefüggő sportegyesületi feladatok meghatározásában és ellátásában.

6. A szakosztályok és az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatokat is ellátnak, illetve gazdálkodnak a rájuk bízott egyesületi vagyonnal.

XII. Az apparátus

31.§.

1. A sportegyesület tevékenységével kapcsolatos operatív, adminisztratív feladatokat az elnökség látja el. Szükség esetén az elnökség e célra apparátust hozhat létre. Az apparátus létszámát, valamint szervezetét az elnökség oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.

2. Az apparátus részt vesz a közgyűlés előkészítésében, az elnökség hatáskörébe tartozó határozatok és rendelkezések előkészítésében, a különböző előterjesztések kidolgozásában, gondoskodik végrehajtásuk megszervezéséről.

3. Az apparátus az elnökség munkaprogramján munkaterv szerint végzi tevékenységét az elnök irányítása és ellenőrzése mellett.

4. Az apparátus szervezeti felépítését és részletes feladatait a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

5. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett bármely iratba az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai bármikor betekinthetnek, illetve akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti és ezt hitelt érdemlően igazolni is tudja.

6. A vezető szervek üléseiről az apparátus jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag ír alá.

7. Az apparátuson keresztül az Egyesület elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervek döntésének tartalma, időpontja és hatály, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye és számaránya megállapítható.

8. A döntéseket az érintettekkel a meghozatalt követő 15 munkanapon belül írásban közölni kell.

9. A vezető szervek ülései nyilvánosak, a javasolt határozat tervezetéről a tagok annak megtárgyalása után az ülésen határoznak.

10. Az Egyesület köteles a vezető szervek döntéseit a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni (pl.: interneten keresztül hírlevél útján,vagy postai úton, egyéb módon).

XIII. A sportegyesület jogképessége

23.§.

A sportegyesület jogi személy, amelyet az elnök és az ügyvezető elnök képviselnek. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök más személyre is átruházhatja.

XIV. A sportegyesület gazdálkodása és vagyona

33.§.

1. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

2. A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a./ Tagsági díjak
b./ Magán- és jogi személyek támogatásai és a velük való együttműködés
c./ Alapítványok és közérdekű célú kötelezettségvállalások,
d./ Rendezvények bevételei
e./ Televíziós közvetítések jogdíjai
f./ Reklámtevékenységből származó bevételek
g./ Állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetve a sportági szövetségek által nyújtott támogatás.
h./ Gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek.
i./ Pályázatokon elnyert pénzeszközök, egyéb felajánlások és átvett pénzeszközök.
j./ Támogatás csak az adományozó által meghatározott célra fordítható, felhasználásáról az elnökség dönt.
k./ Az SE nem fogad el támogatást a pártoktól.

3. A sportegyesület vagyona:

a./ Készpénz
b./ Készpénzre szóló követelés
c./ Értékpapír
d./ Ingatlan és ingó vagyon.

4. A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.

5. A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági, vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végzi.

6. A sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait Gazdálkodási Szabályzata határozza meg.

XV. A sportegyesület megszűnése

34.§.

1. A sportegyesület megszűnik:

a./ Feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,
b./ Más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,
c./ Feloszlásával,
d./ Megszűnésének megállapításával.

2. A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha a sportegyesület feloszlással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, – vagyona – a hitelezők kielégítése után- az állam tulajdonába kerül és sportcélokra kell fordítani.

XVI. Záró rendelkezések

35.§.

1. A sportegyesület Alapszabályában, illetve egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére a sportegyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása a sportegyesület valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelező.

2. A sportegyesület működését az elnökség, a tisztségviselők és a sportegyesület egyéb szerveinek feladatait és működését érintő – az alapszabályban nem szabályozott- kérdéseket a sportegyesület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.

Szolnok, 2008. április 5.

Gabula Miklós
Elnök

Vámosi Antal
Ügyvezető elnök

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Dr. Dóra Tímea
ügyvéd

Szolnok, 2008. április 5.

Menü bezárása